Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten/goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut inroepen.


Massage

 • Een massagebehandeling is niet therapeutisch van aard, maar dient alleen ter ontspanning en preventie. Het wordt ingezet ter ondersteuning van de overige behandelvormen. Bij medische klachten dient u met uw behandelende arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan.
 • Zijn er medische klachten, bent u in behandeling bij een arts of specialist of is er sprake van bepaalde allergieën, dan is het belangrijk dat u dit aan mij doorgeeft alvorens de massage begint.
 • Als u niet langer dan drie maanden zwanger bent of bezig bent zwanger te worden, is het belangrijk dit aan mij door te geven. Het is beter om niet gemasseerd te worden.
 • Een ontspanningsmassage van 60 minuten bestaat uit 45 minuten massage en 15 minuten voor binnenkomst en rustig afronden.
 • Ethiek en hygiëne staan in mijn praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen. In verband met de hygiëne worden alle materialen die ik in mijn praktijk gebruik na elke behandeling gereinigd.


APS-behandeling

 • Een APS-behandeling wordt alleen ingezet ter ondersteuning van de overige behandelvormen.


Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut: Lilian Mual, in het bezit van het diploma Orthomoleculair Adviseur Gevorderd en het diploma Massagetherapeut, handelend als zelfstandig voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut onder de bedrijfsnaam: ‘Praktijk Lilibooi’;

Cliënt: de persoon aan wie door de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut advies, begeleiding, massage en APS-behandeling verleend wordt;

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut wordt uitgeoefend;

Opdrachtgever: ‘Praktijk Lilibooi’ in opdracht van hen diensten verricht en met wie ‘Praktijk Lilibooi’ een overeenkomst aangaat. Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut is verwezen. Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut voor of ten behoeve van de cliënt verricht. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut, cliënt, arts, dienst.

Artikel 2: Basis

De voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut kan de cliënt zowel op persoonlijk verzoek als op basis van een formele verwijzing door een arts advies, begeleiding, massage en/of een APS-behandeling geven. In het laatste geval houdt de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt. 

Artikel 3: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip dient hij de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via de telefoon of per email. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut geeft, of in het geheel geen bericht van verhindering geeft, is de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut gerechtigd om de volledige kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. 

Artikel 4: Tariefstelling

De tarieven voor de begeleiding zijn vermeld op de website. Deze tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien er zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 5: Intellectueel eigendom

De voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut verstrekt zijn aan de cliënt zelf.

Artikel 6: Betaling

Betaling aan de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut dient na een behandeling contant of per pin te worden voldaan. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde behandelingen.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

De voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • De voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van of schade aan goederen van de cliënt. Zowel direct als indirect.
 • Het advies, begeleiding, massage en APS-behandeling van de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
 • De voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult.
 • De voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 • De cliënt verklaart zich ervan bewust te zijn dat de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut niet beschikt over expertise op medisch gebied. Indien de cliënt tijdens of binnen een periode van een half jaar na afloop van de behandeling door de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut wordt behandeld door een arts of paramedicus zal hij deze voor de aanvang van de behandeling informeren over de behandeling door de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut.

Artikel 9: Klachten, geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze

Wanneer de cliënt een klacht heeft probeert hij deze in eerste instantie met de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut op te lossen. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de voeding- en leefstijlcoach/massagetherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

Maak een afspraak

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u een email sturen, bellen
of het contactformulier invullen.

Lilian Mual
Orthomoleculair hormoontherapeut
Massagetherapeut
Verpleegkundige

Praktijklocatie:
Studio Moesstraat
Moesstraat 47
9717 JV Groningen

T: 06-55875439
E: lilianmual@gmail.com

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.